Συχνές Ερωτήσεις Α΄ Φάσης

Εδώ μπορείτε να βρείτε απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις που κάνουν οι χρήστες. Εάν αυτές οι πληροφορίες δεν σας καλύπτουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας.

Για τις Συχνές Ερωτήσεις της Β΄ Φάσης του Σχεδίου Χορηγιών - Δείτε Εδώ!
 
Όλα τα Σημεία Επαναφόρτισης (ΣΕ) ηλεκτρικών οχημάτων οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Διατάγματος περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων (Τεχνικές απαιτήσεις σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων), Διάταγμα του 2022 (Κ.Δ.Π. 69/2022), όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, που μπορείτε να βρείτε εδώ.
Για την Ά Φάση μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για τέσσερις [4] σταθμούς επαναφόρτισης ανά επαρχία με μέγιστο αριθμό τους δεκαπέντε [15] σε όλη την Κύπρο. Εξαίρεση αποτελούν οι τοπικές αρχές οι οποίες μπορούν να λάβουν χορηγία μέχρι και οχτώ [8] σταθμούς εντός της επικράτειας τους.
Το σχέδιο χρηματοδοτεί την εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων υψηλής και κανονικής ισχύος με ένταση ενίσχυσης μέχρι 50% όπως ορίζεται στον Πίνακα 1 του οδηγού του σχεδίου. Πιο συγκεκριμένα  περιλαμβάνει την αγορά του σταθμού επαναφόρτισης και επιπρόσθετα τα πιο κάτω:

 

Υποχρεωτικές δαπάνες
• Την εκπόνηση ηλεκτρολογικής μελέτης για την εγκατάσταση του σταθμού επαναφόρτισης
• Την εγκατάσταση του σταθμού επαναφόρτισης
• Τη σύνδεση με το δίκτυο παροχής ηλεκτρισμού

Προαιρετικές δαπάνες
• Απαραίτητες οικοδομικές εργασίες για την εγκατάσταση του σταθμού
• Βοηθητικός εξοπλισμός απαραίτητος για την λειτουργία του σταθμού (όπως για παράδειγμα στέγαστρο, βοηθητικός φωτισμός, προστατευτικές μπάρες του σταθμού κ.α.)
• Την σήμανση του σημείου επαναφόρτισης (κατάλληλη σήμανση βάση του διατάγματος Κ.Δ.Π. 409/2020) και τοποθέτηση πινακίδας (συμπεριλαμβάνεται και η αφίσα του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βλ. Παράγραφο 17.2).

Όχι, αφού η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει σε δημοσίως προσβάσιμους χώρους και όχι χώρους στάθμευσης για ιδιωτική χρήση.
Όχι απαραίτητα, ο χώρος μπορεί να λειτουργεί σε προκαθορισμένες ώρες και μέρες που θα πρέπει όμως απαραίτητα να γνωστοποιούνται στο κοινό.
Όχι, η επιχορήγηση αφορά μόνο σταθμούς φόρτισης που έχουν εγκατασταθεί μετά την επίσημη έναρξη του σχεδίου.
Όχι, αφού αποτελεί απαιτούμενη προϋπόθεση του σχεδίου η αγορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού.
Μπορεί να γίνει ένας προκαταρκτικός έλεγχος από τον αιτητή μέσω της πλατφόρμας TENtec Interactive Map Viewer (europa.eu). Για την εμφάνιση του Διευρωπαϊκού Δίκτυου Μεταφορών της Κύπρου στον χάρτη  θα πρέπει να πατήσετε στην επιλογή «Orient/East - Med». Σημειώνεται, ότι η απόφαση για το αν εμπίπτει ή όχι στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών ένας σταθμός, θα λαμβάνεται από τον φορέα υλοποίησης ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του.
Όλα τα έντυπα θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας κατά την υποβολή της αίτησης, σε αντίθετη περίπτωση με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα στον αιτητή ο οποίος θα πρέπει να υποβάλει όλα τα υπολειπόμενα έντυπα για να μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο. Σημειώνεται ότι οι ελλιπές αιτήσεις θα λαμβάνουν νέο αριθμό αίτησης με την υποβολή όλων των απαραίτητων εντύπων.

Ναι, ο αιτητής μπορεί να λάβει οικονομική ενίσχυση για την υλοποίηση σταθμού επαναφόρτισης για την συγκεκριμένη περίπτωση, τηρώντας όμως κάποιες απαραίτητες προϋποθέσεις. Ο χώρος στον οποίο θα γίνει η εγκατάσταση θα πρέπει να εμπίπτει στους  «Χώρους στάθμευσης για δημόσια χρήση» και να είναι «Δημοσίως προσβάσιμο σημείο επαναφόρτισης» όπως καθορίζονται από τους ορισμούς πιο κάτω.

Παραδείγματος χάρη θα πρέπει να είναι διαθέσιμη η πρόσβαση τρίτων στον χώρο, ανεξάρτητα αν ισχύουν περιορισμοί στην προσβασιμότητα. Δηλαδή αν είναι διαθέσιμος για συγκεκριμένη διάρκεια της μέρας ή μόνο για τους πελάτες του εκάστοτε χώρου.

«Χώρος στάθμευσης για δημόσια χρήση» Ονομάζεται ο Χώρος στάθμευσης που βρίσκεται σε τοποθεσία ή εγκατάσταση η οποία είναι διαθέσιμη για το ευρύ κοινό, ανεξαρτήτως του αν ο Χώρος στάθμευσης βρίσκεται σε ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο, αν ισχύουν περιορισμοί ή προϋποθέσεις για την πρόσβαση στον χώρο ή στην εγκατάσταση και ανεξάρτητα από τους εκάστοτε όρους χρήσης.

«Δημοσίως προσβάσιμο σημείο επαναφόρτισης » Έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων Νόμο του 2017 (Ν. 59(Ι)/2017).
Διευκρινίζεται ότι, στα Δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης μπορούν να περιλαμβάνονται, παραδείγματος χάρη, ιδιωτικά σημεία ή διατάξεις επαναφόρτισης προσιτά στο κοινό με δελτία εγγραφής ή τέλη, σημεία επαναφόρτισης συστημάτων κοινής χρήσης αυτοκινήτων που επιτρέπουν την πρόσβαση τρίτων χρηστών με συνδρομή ή σημεία επαναφόρτισης σε δημόσιους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων. Τα σημεία επαναφόρτισης που επιτρέπουν τη φυσική πρόσβαση ιδιωτών χρηστών με άδεια ή συνδρομή θεωρούνται δημοσίως προσβάσιμα.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι λεπτομέρειες για την προσβασιμότητα, τις ώρες και τον τρόπο λειτουργίας του σημείου επαναφόρτισης θα είναι δημοσιευμένες προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Ο όρος «Δημοσίως προσβάσιμο σημείο επαναφόρτισης» καθορίζεται από τον περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων Νόμο του 2017 (Ν. 59(Ι)/2017).

Για τους σκοπούς του Σχεδίου ότι Δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης θεωρούνται όσα σημεία επαναφόρτισης είναι προσβάσιμα στο κοινό όπως π.χ. τα ιδιόκτητα προσβάσιμα στο κοινό σημεία επαναφόρτισης που βρίσκονται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, όπως οι κοινόχρηστοι χώροι στάθμευσης ή οι χώροι στάθμευσης των πολυκαταστημάτων. Τα σημεία επαναφόρτισης που βρίσκονται σε ιδιωτικούς χώρους και είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό θα πρέπει να θεωρούνται προσβάσιμα στο κοινό ακόμα και όταν η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένη ομάδα χρηστών, όπως π.χ. στους πελάτες. Τα σημεία επαναφόρτισης για τα συστήματα κοινής χρήσης αυτοκινήτων θα πρέπει να θεωρούνται προσβάσιμα στο κοινό μόνο αν επιτρέπεται ρητά η πρόσβαση τρίτων στα σημεία αυτά.

Τα σημεία επαναφόρτισης που βρίσκονται σε ιδιωτικούς χώρους, στους οποίους η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο για περιορισμένο και συγκεκριμένο κύκλο ατόμων, όπως οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων σε εγκαταστάσεις γραφείων στους οποίους έχουν πρόσβαση μόνο υπάλληλοι ή εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, δεν θεωρούνται προσβάσιμα στο κοινό σημεία επαναφόρτισης.

Ορίζεται ως ιδιωτικός χώρος που δεν ανήκει ή βρίσκεται υπό τη διαχείριση Δημοτικού Συμβουλίου ή Κοινοτικού Συμβουλίου ή της Κυβέρνησης ο οποίος χρησιμοποιείται για στάθμευση οχημάτων υπό του κοινού έναντι καταβολής δικαιωμάτων ή μη και δεν περιλαμβάνει χώρο στάθμευσης όπως προνοείται στους περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμους και Κανονισμούς και στον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο.
Ο ορισμός «Διαχειριστής Σημείου Επαναφόρτισης Ηλεκτρικού Οχήματος (ΔΣΕΗΟ)» καθορίζεται επίσης από τον περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων (Τεχνικές απαιτήσεις σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων) Διάταγμα του 2022 (Κ.Δ.Π. 69/2022). Επιτρέπεται η διαχείριση των σημείων επαναφόρτισης από τρίτους, όπως ΔΣΕΗΟ, νοουμένου ότι αναλαμβάνουν, στη βάση μεταξύ τους συμφωνίας, να τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις του σχεδίου.
Ονομάζεται ο Χώρος στάθμευσης που βρίσκεται σε τοποθεσία ή εγκατάσταση η οποία είναι διαθέσιμη για το ευρύ κοινό, ανεξαρτήτως του αν ο Χώρος στάθμευσης βρίσκεται σε ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο, αν ισχύουν περιορισμοί ή προϋποθέσεις για την πρόσβαση στον χώρο ή στην εγκατάσταση και ανεξάρτητα από τους εκάστοτε όρους χρήσης.
Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται οι άδειες που απαιτούνται κατά περίπτωση χώρου εγκατάστασης σημείου επαναφόρτισης (Σ.Ε).*Με βάση τον κανονισμό Κ.Δ.Π. 55/2022, από την απαίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας απαλλάσσονται Υφιστάμενα πρατήρια πετρελαιοειδών όπου ο προτεινόμενος χώρος εγκατάστασης δεν καταργεί υφιστάμενο χώρος στάθμευσης.
H επαναφόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων αποτελεί παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς όπως για παράδειγμα η παροχή/φόρτιση ηλεκτρικής ενέργειας σε σκάφη που ελλιμενίζονται, σε αεροσκάφη που σταθμεύουν, σε κινητές τηλεφωνικές συσκευές κ.α. Συνεπώς, οι χρεώσεις και η μορφή χρέωσης (π.χ. ανά κιλοβατώρα ή ανά χρόνο φόρτισης), καθορίζονται ελεύθερα από τους προμηθευτές των εν λόγω υπηρεσιών.
Στην οικονομική προσφορά/ές προμηθευτή/ών θα πρέπει να διευκρινίζονται ο προϋπολογισμός των επιλέξιμων δαπανών της αίτησης οι οποίες μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνουν την υποκατηγορία του σταθμού επαναφόρτισης σύμφωνα με τον Πίνακα 1 και αναλυτική εκτίμηση κόστους (περιλαμβανομένου του τύπου/είδους του σταθμού επαναφόρτισης που θα εγκατασταθεί καθώς επίσης και τον αριθμό των σημείων επαναφόρτισης που περιλαμβάνεται στον εν λόγω σταθμό) καθώς και ο προϋπολογισμός τυχόν άλλων επιλέξιμων δαπανών της αίτησης (π.χ. οικοδομικές εργασίες, ηλεκτρολογική μελέτη βοηθητικός εξοπλισμός, σήμανση, πινακίδα κλπ).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στα Κεφάλαια 11 και 13 του Οδηγού του Σχεδίου Χορηγιών.

Στην «Ενιαία Επιχείρηση» περιλαμβάνονται, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:

α) Μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης.
β) Μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης.
γ) Μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας.
δ) Μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Το ποσό χορηγίας μπορεί να υπολογιστεί από τον Πίνακα 1 που βρίσκεται στον Οδηγό του σχεδίου

Μερικά παραδείγματα για τον υπολογισμό μέγιστης χορηγίας παρουσιάζονται πιο κάτω.

1. Ο Σταθμός επαναφόρτισης που αποτελείται από ένα σημείο DC και ένα AC, κατά την μεμονωμένη επαναφόρτιση σε δεδομένη χρονική στιγμή, το σημείο DC παρέχει μέγιστη ισχύ εξόδου τα 100 kW και το σημείο AC παρέχει μέγιστη ισχύ εξόδου τα 22 kW αντίστοιχα, επομένως η θεωρητική μέγιστη ισχύ εξόδου του εν λόγω σταθμού θα είναι τα 100 kW άρα θα εμπίπτει στην υποκατηγορία των 50 kW ≤ P<150 kW με ανώτατο όριο χρηματοδότησης τις 20,000 €.

2. Σταθμός επαναφόρτισης που αποτελείται από ένα σημείο DC και ένα AC, κατά την μεμονωμένη επαναφόρτιση σε δεδομένη χρονική στιγμή, το σημείο DC παρέχει μέγιστη ισχύ εξόδου τα 30 kW και το σημείο AC παρέχει μέγιστη ισχύ εξόδου τα 22 kW αντίστοιχα, επομένως η θεωρητική μέγιστη ισχύ εξόδου του εν λόγω σταθμού θα είναι τα 30 kW άρα θα εμπίπτει στην υποκατηγορία των P < 50 kW με ανώτατο όριο χρηματοδότησης τα 7,000 €.
Στους σταθμούς επαναφόρτισης Κατηγορίας 1 που αποτελούνται από 2 ή περισσότερα σημεία επαναφόρτισης και διαθέτουν ταυτόχρονη επαναφόρτιση πέραν του ενός ηλεκτρικού οχήματος την φορά, το ποσό της χορηγίας δύναται να αυξηθεί κατά 25%, ανεξάρτητα από την ισχύ εξόδου των εν λόγω σημείων.

3. Σταθμός επαναφόρτισης που αποτελείται από 2 σημεία τριφασικής επαναφόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος κατά την μεμονωμένη επαναφόρτιση σε δεδομένη χρονική στιγμή το ένα σημείο παρέχει μέγιστη ισχύ εξόδου τα 22 kW και διαθέτουν ταυτόχρονη επαναφόρτιση πέραν του ενός ηλεκτρικού οχήματος την φορά, τότε δύναται να λάβει επιπλέον χορηγία 25%, δηλαδή από 1600 € (7,4 kW ≤ P ≤ 22 kW) το ανώτατο όριο χρηματοδότησης θα αυξηθεί στις 2000 €.

4. Σταθμός επαναφόρτισης που αποτελείται από 2 σημεία τριφασικής επαναφόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος κατά την μεμονωμένη επαναφόρτιση σε δεδομένη χρονική στιγμή το ένα σημείο παρέχει μέγιστη ισχύ εξόδου τα 44 kW και διαθέτουν ταυτόχρονη επαναφόρτιση πέραν του ενός ηλεκτρικού οχήματος την φορά, τότε δύναται να λάβει επιπλέον χορηγία 25%, δηλαδή από 2000 € (P > 22 kW) το ανώτατο όριο χρηματοδότησης θα αυξηθεί στις 2500 €.

Όλα τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που έχουν εγκατασταθεί μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων (Τεχνικές απαιτήσεις σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων) Διάταγμα του 2022 (Κ.Δ.Π. 69/2022), υπόκεινται σε έγκριση από την Αρμόδια Αρχή. Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, έχει εκδώσει έντυπο για την υποβολή αίτησης για έλεγχο και έγκριση εγκατάστασης δημοσίως προσβάσιμου σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σύμφωνα με το εν λόγω Διάταγμα το οποίο, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος και μπορείτε να βρείτε εδώ.