Κατηγορίες Σταθμών Επαναφόρτισης

Κατηγορίες σταθμών επαναφόρτισης που δύναται να χρηματοδοτηθούν από το Σχέδιο Χορηγιών «Ηλεκτροκίνηση με τα 1000»

Σταθμός Επαναφόρτισης ο οποίος διαθέτει τουλάχιστον ένα Σημείο τριφασικής επαναφόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος
Μέγιστη ισχύς εξόδου: 3,7kW < P < 7,4 kW
Ανώτατο όριο χρηματοδότησης (€) : 1,100 €/σταθμό επαναφόρτισης
με μέγιστο ποσοστό χορηγίας 50%
Σταθμός Επαναφόρτισης ο οποίος διαθέτει τουλάχιστον ένα σημείο τριφασικής επαναφόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος
Μέγιστη ισχύς εξόδου: 7,4kW ≤ P ≤ 22 kW
Ανώτατο όριο χρηματοδότησης (€) : 1,600 €/σταθμό επαναφόρτισης
με μέγιστο ποσοστό χορηγίας 50%
Σταθμός Επαναφόρτισης ο οποίος διαθέτει τουλάχιστον ένα σημείο τριφασικής επαναφόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος
Μέγιστη ισχύς εξόδου: P > 22 kW
Ανώτατο όριο χρηματοδότησης (€) : 2,000 €/σταθμό επαναφόρτισης
με μέγιστο ποσοστό χορηγίας 50%
Σταθμός Επαναφόρτισης ο οποίος διαθέτει τουλάχιστον ένα Σημείο επαναφόρτισης συνεχούς ρεύματος
Μέγιστη ισχύς εξόδου: P < 50 kW
Ανώτατο όριο χρηματοδότησης (€) : 7,000 €/σταθμό επαναφόρτισης
με μέγιστο ποσοστό χορηγίας 50%
Σταθμός Επαναφόρτισης ο οποίος διαθέτει τουλάχιστον ένα Σημείο επαναφόρτισης συνεχούς ρεύματος
Μέγιστη ισχύς εξόδου: 50 kW ≤ P < 150 kW
Ανώτατο όριο χρηματοδότησης (€) : 20,000 €/σταθμό επαναφόρτισης
με μέγιστο ποσοστό χορηγίας 50%
Σταθμός Επαναφόρτισης ο οποίος διαθέτει τουλάχιστον ένα Σημείο επαναφόρτισης συνεχούς ρεύματος
Μέγιστη ισχύς εξόδου: 150 kW ≤ P < 350 kW
Ανώτατο όριο χρηματοδότησης (€) : 30,000 €/σταθμό επαναφόρτισης
με μέγιστο ποσοστό χορηγίας 50%

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ

*** Σημείωση: Στους σταθμούς επαναφόρτισης Κατηγορίας 1 - AC (εναλλασσόμενου ρεύματος) που αποτελούνται από 2 ή περισσότερα σημεία επαναφόρτισης και διαθέτουν ταυτόχρονη επαναφόρτιση πέραν του ενός ηλεκτρικού οχήματος την φορά, το ανώτατο όριο χρηματοδότησης θα αυξάνεται κατά 25%, ανεξάρτητα από την ισχύ εξόδου των εν λόγω σημείων.