Β΄ Φάσης

 

Πληροφορίες Σχεδίου Χορηγιών Β΄ Φάσης

Το σχέδιο χορηγιών «Ηλεκτροκίνηση με τα 1000» περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχέδιο έχει ως βασικό στόχο την προώθηση της ηλεκτροκίνησης μέσω της ανάπτυξης ενός εκτεταμένου δικτύου σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

H Β’ φάση του σχεδίου έχει προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι την 31η Μαΐου του 2024 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.

Για τις Πληροφορίες του Σχεδίου Χορηγιών Α΄ Φάσης - Δείτε Εδώ!

 

Το Σχέδιο «Ηλεκτροκίνηση με τα 1000» εν συντομία

Περισσότερες λεπτομέρειες στον Οδηγό Σχεδίου (Β΄ Φάσης)

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Χώροι στάθμευσης για δημόσια χρήση όπως δημοτικοί και κοινοτικοί χώροι στάθμευσης, ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης (π.χ χώροι στάθμευσης πολυκαταστημάτων, ξενοδοχείων, υπεραγορών, τραπεζών, ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, εμπορικών κέντρων κ.α), χώροι πρατήριών πετρελαιοειδών, χώροι σταθμών επαναφόρτισης, και παρόδιες θέσεις στάθμευσης(on street parking ή κατά μήκος του οδοστρώματος).

 

ΤΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ

Με ένταση ενίσχυσης από 20% μέχρι και 45% με βάση τον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής κατά Κατηγορία (ΕΕ) 651/2014 (ΓΚΑΚ) και με μέγιστο ποσό χρηματοδότησης όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.

Επιχορηγείται το κόστος για:
 • την αγορά του σταθμού επαναφόρτισης
 • την εκπόνηση ηλεκτρολογικής μελέτης για την εγκατάσταση του σταθμού επαναφόρτισης
 • την εγκατάσταση του σταθμού επαναφόρτισης
 • τη σύνδεση με το δίκτυο παροχής ηλεκτρισμού
 • απαραίτητες οικοδομικές εργασίες για την εγκατάσταση του σταθμού
 • βοηθητικό εξοπλισμό απαραίτητο για την λειτουργία του σταθμού
 • την σήμανση του σημείου επαναφόρτισης και τοποθέτηση πινακίδας

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα (εταιρείες, σωματεία, ιδρύματα, ομοσπονδίες), ΜΚΟ, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα για το σκοπό του παρόντος Σχεδίου, και είναι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές χώρου στάθμευσης για δημόσια χρήση και δραστηριοποιούνται σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Διευκρινίζεται ότι στους δικαιούχους ΔΕΝ περιλαμβάνονται: Φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα για το σκοπό του παρόντος Σχεδίου, νομικές οντότητες που στοχεύουν στην εγκατάσταση του σταθμού για ιδιωτική χρήση (π.χ φόρτιση στόλου οχημάτων του οργανισμού).

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 1. Υποβολή αιτήματος για χορηγία μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας https://ev1000.cea.org.cy/
 2. Προκαταρκτικός έλεγχος αίτησης και επικοινωνία με αιτητή για διασαφηνίσεις ή επιπρόσθετα στοιχεία
 3. Αξιολόγηση της αίτησης και ετοιμασία εισήγησης προς την Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων
 4. Έγκριση αίτησης και υπογραφή Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης
 5. Υλοποίηση επένδυσης
 6. Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας https://ev1000.cea.org.cy/
 7. Έλεγχος και καταβολή χορηγίας

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Β΄ Φάση: Υποβολή αιτήσεων μέχρι την 31η Μαΐου του 2024

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

€2.500.000 (Δημόσια Δαπάνη) για την Β’ Φάση. Το Σχέδιο χρηματοδοτείται από τον μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΤΥΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η παροχή χορηγίας αφορά μόνο επενδύσεις στις οποίες οι σταθμοί επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στον Πίνακα 1.

 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

Μέγιστο ποσό επιχορήγησης: Ανάλογα με τον τύπο φορτιστή, την κατηγορία στην οποία εμπίπτει ο αιτητής και σύμφωνα με τον Πίνακα 1.

Ισχύουν περιορισμοί τόσο για τις περιοχές εγκατάστασης όσο και για το μέγιστο αριθμό σταθμών επαναφόρτισης που μπορεί να επιχορηγηθεί ένας αιτητής.

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πλαίσιο Υλοποίησης

 

 

 

Πίνακας 1. Κατηγορίες και υποκατηγορίες σταθμών επαναφόρτισης που δύναται να χρηματοδοτηθούν από το Σχέδιο Χορηγιών.

Πίνακας 1

 

Για την Β’ Φάση ο κάθε Δυνητικός Δικαιούχος δύναται να λάβει χορηγία, για οκτώ [8] σταθμούς επαναφόρτισης ανά επαρχία με μέγιστο αριθμό τους είκοσι [20] σε όλη την Κύπρο, με εξαίρεση τις τοπικές αρχές οι οποίες μπορούν να λάβουν χορηγία για να τοποθετήσουν μέχρι και δεκαπέντε [15] σταθμούς εντός της επικράτειας τους.

Επίσης, στην Β’φάση ο κάθε δυνητικός δικαιούχος δύναται στην αίτηση του να προσθέσει σταθμούς επαναφόρτισης πέραν του μέγιστου , οι οποίοι θα θεωρούνται ως επιλαχόντες και θα εξετάζονται μόνο σε περίπτωση διαθεσιμότητας προϋπολογισμού για τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

 

Πίνακας 2. Γεωγραφική κατανομή και επιλέξιμα σημεία ανά τύπο οδικού δικτύου, ανά κατηγορία και υποκατηγορία σταθμών επαναφόρτισης που δύναται να χρηματοδοτηθούν από το Σχέδιο Χορηγιών.

Πίνακας 2

 

 

Εικόνα 1. Χάρτης Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών της Κύπρου. Η διακεκομμένη και συνεχής κόκκινη γραμμή απεικονίζει το ΔΕΔ-Μ.

Για την εμφάνιση του Διευρωπαϊκού Δίκτυου Μεταφορών πατήστε στο σύνδεσμο https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html. Για την εμφάνιση Διευρωπαϊκού Δίκτυου Μεταφορών της Κύπρου, θα πρέπει να πατήσετε στην επιλογή «Orient/East - Med».

m

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Το σχέδιο χρηματοδοτεί την εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων υψηλής και κανονικής ισχύος με μέγιστη ένταση ενίσχυσης όπως ορίζεται στον Πίνακα 1 και ως επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να θεωρηθούν οι πιο κάτω:

 • Κόστος αγοράς του σταθμού επαναφόρτισης
 • Κόστος εγκατάστασης του σταθμού επαναφόρτισης όπως:
  - Απαραίτητες οικοδομικές και ηλεκτρολογικές εργασίες
  - Εκπόνηση ηλεκτρολογικής μελέτης
  - Σήμανση του σημείου επαναφόρτισης (κατάλληλη σήμανση βάση του διατάγματος Κ.Δ.Π. 409/2020) και τοποθέτηση πινακίδας (συμπεριλαμβάνεται και η αφίσα του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βλ. Παράγραφο 17.2)
  - Βοηθητικός εξοπλισμός απαραίτητος για την λειτουργία του σταθμού (όπως για παράδειγμα στέγαστρο, βοηθητικός φωτισμός, προστατευτικές μπάρες του σταθμού κ.α.)
 • Κόστος σύνδεσης του σταθμού επαναφόρτισης όπως:
  - Σύνδεση με το δίκτυο παροχής ηλεκτρισμού
  - Επέκταση/ενίσχυση του δικτύου παροχής ηλεκτρισμού, εάν απαιτείται, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη ισχύς για τον εκάστοτε σταθμό

*Σημειώνεται ότι ο σταθμός επαναφόρτισης που θα αγοραστεί/εγκατασταθεί θα πρέπει να είναι καινούργιος.

 

 

ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

Οδηγός Σχεδίου: ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΤΑ 1000 Β΄Φάσης
Οδηγός Δημιουργίας Λογαριασμού: Οδηγός Δημιουργίας Λογαριασμού
Οδηγός Υποβολής Αίτησης: Οδηγός Υποβολής Αίτησης

Έντυπα βεβαιώσεων/δηλώσεων που υποβάλλονται με την αίτηση

Παράρτημα 1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Παράρτημα 2α: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Παράρτημα 2β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Παράρτημα 3: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Παράρτημα 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Παράρτημα 5: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Παράρτημα 6: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Παράρτημα 7: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Παράρτημα 8: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΕπ
Παράρτημα 9: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜμΕ)