Συχνές Ερωτήσεις Β΄ Φάσης

Εδώ μπορείτε να βρείτε απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις που κάνουν οι χρήστες για την Β΄ φάση του σχεδίου. Εάν αυτές οι πληροφορίες δεν σας καλύπτουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας.

Για τις Συχνές Ερωτήσεις της Α΄ Φάσης του Σχεδίου Χορηγιών - Δείτε Εδώ!
 

Όλα τα Σημεία Επαναφόρτισης (ΣΕ) ηλεκτρικών οχημάτων οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις τόσο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού AFIR(1804/2023) περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων, όσο και του Διατάγματος (Κ.Δ.Π. 69/2022) με τις τεχνικές απαιτήσεις σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού AFIR(1804/2023), όλα τα ΣΕ θα πρέπει να υποστηρίζουν λειτουργίες Έξυπνης Επαναφόρτισης καθώς και οι διαχειριστές των ΣΕ Η/Ο (ΔΕΣΗΟ) να διασφαλίζουν ότι όλα τα προσβάσιμα στο κοινό ΣΕ που διαχειρίζονται οι ίδιοι είναι Ψηφιακά Συνδεδεμένα ΣΕ.

Παρακάτω, για σκοπούς του Σχεδίου, παρατίθενται τα βασικά διεθνή πρότυπα/πρωτόκολλα μέσω των οποίων συνδυαστικά το ΣΕ θα θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στις πιο πάνω απαιτήσεις:

ISO 15118 - Vehicle to grid communication interface
OCPP 1.6 ( ή μεταγενέστερης έκδοσης αυτού) - Open Charge Point Protocol

Ο κάθε Δυνητικός Δικαιούχος δύναται να λάβει χορηγία, για οκτώ [8] σταθμούς επαναφόρτισης ανά επαρχία με μέγιστο αριθμό τους είκοσι [20] σε όλη την Κύπρο, με εξαίρεση τις τοπικές αρχές οι οποίες μπορούν να λάβουν χορηγία για να τοποθετήσουν μέχρι και δεκαπέντε [15] σταθμούς εντός της επικράτειας τους.

Ο Φορέας Υλοποίησης θα σταματήσει να παραλαμβάνει αιτήσεις όταν με αποφάσεις του δεσμευτεί ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός του Σχεδίου. Σε περίπτωση διαθεσιμότητας προϋπολογισμού, θα υπάρχει δυνατότητα εξέτασης περαιτέρω αιτήσεων, και λόγω τούτου, ο κάθε δυνητικός δικαιούχος δύναται στην αίτηση του να προσθέσει σταθμούς επαναφόρτισης πέραν του μέγιστου. Οι σταθμοί αυτοί θα καταρτίσουν κατάλογο επιλαχούσων αιτήσεων και θα εξετάζονται αναλόγως με την κατάσταση πλήρωσης της κάθε κατηγορίας φορτιστών.

Το σχέδιο χρηματοδοτεί την εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων υψηλής και κανονικής ισχύος με μέγιστη ένταση ενίσχυσης όπως ορίζεται στον Πίνακα 1 και ως επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να θεωρηθούν οι πιο κάτω:

• Κόστος αγοράς του σταθμού επαναφόρτισης
• Κόστος εγκατάστασης του σταθμού επαναφόρτισης όπως:
 - Απαραίτητες οικοδομικές και ηλεκτρολογικές εργασίες
 - Εκπόνηση ηλεκτρολογικής μελέτης
 - Σήμανση του σημείου επαναφόρτισης (κατάλληλη σήμανση βάση του δια-τάγματος Κ.Δ.Π. 409/2020) και τοποθέτηση πινακίδας (συμπεριλαμβάνεται και η αφίσα του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βλ. Παράγρα-φο 17.2)
 - Βοηθητικός εξοπλισμός απαραίτητος για την λειτουργία του σταθμού (όπως για παράδειγμα στέγαστρο, βοηθητικός φωτισμός, προστατευτικές μπάρες του σταθμού κ.α.)
• Κόστος σύνδεσης του σταθμού επαναφόρτισης όπως:
 - Σύνδεση με το δίκτυο παροχής ηλεκτρισμού
 - Επέκταση/ενίσχυση του δικτύου παροχής ηλεκτρισμού, εάν απαιτείται, προκει-μένου να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη ισχύς για τον εκάστοτε σταθμό

Όχι, αφού η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει σε δημοσίως προσβάσιμους χώρους και όχι χώρους στάθμευσης για ιδιωτική χρήση.
Όχι απαραίτητα, ο χώρος μπορεί να λειτουργεί σε προκαθορισμένες ώρες και μέρες που θα πρέπει όμως απαραίτητα να γνωστοποιούνται στο κοινό.
Το Σχέδιο δεν έχει αναδρομική ισχύ. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν την αίτηση τους πριν από την έναρξη των εργασιών για το έργο σύμφωνα με τον ΓΚΑΚ.
Όχι, αφού αποτελεί απαιτούμενη προϋπόθεση του σχεδίου η αγορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού.
Μπορεί να γίνει ένας προκαταρκτικός έλεγχος από τον αιτητή μέσω της πλατφόρμας TENtec Interactive Map Viewer (europa.eu). Για την εμφάνιση του Διευρωπαϊκού Δίκτυου Μεταφορών της Κύπρου στον χάρτη  θα πρέπει να πατήσετε στην επιλογή «Orient/East - Med». Σημειώνεται, ότι η απόφαση για το αν εμπίπτει ή όχι στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών ένας σταθμός, θα λαμβάνεται από τον φορέα υλοποίησης ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του.
Όλα τα έντυπα θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας κατά την υποβολή της αίτησης, σε αντίθετη περίπτωση με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα στον αιτητή ο οποίος θα πρέπει να υποβάλει όλα τα υπολειπόμενα έντυπα για να μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο. Σημειώνεται ότι οι ελλιπές αιτήσεις θα λαμβάνουν νέο αριθμό αίτησης με την υποβολή όλων των απαραίτητων εντύπων.

Ναι, ο αιτητής μπορεί να λάβει οικονομική ενίσχυση για την υλοποίηση σταθμού επαναφόρτισης για την συγκεκριμένη περίπτωση, τηρώντας όμως κάποιες απαραίτητες προϋποθέσεις. Ο χώρος στον οποίο θα γίνει η εγκατάσταση θα πρέπει να εμπίπτει στους «Χώρους στάθμευσης για δημόσια χρήση» και να είναι «Δημοσίως προσβάσιμο σημείο επαναφόρτισης» όπως καθορίζονται από τους ορισμούς πιο κάτω.

Παραδείγματος χάρη θα πρέπει να είναι διαθέσιμη η πρόσβαση τρίτων στον χώρο, ανεξάρτητα αν ισχύουν περιορισμοί στην προσβασιμότητα. Δηλαδή αν είναι διαθέσιμος για συγκεκριμένη διάρκεια της μέρας ή μόνο για τους πελάτες του εκάστοτε χώρου.

«Χώρος στάθμευσης για δημόσια χρήση» Ονομάζεται ο Χώρος στάθμευσης που βρίσκεται σε τοποθεσία ή εγκατάσταση η οποία είναι διαθέσιμη για το ευρύ κοινό, ανεξαρτήτως του αν ο Χώρος στάθμευσης βρίσκεται σε ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο, αν ισχύουν περιορισμοί ή προϋποθέσεις για την πρόσβαση στον χώρο ή στην εγκατάσταση και ανεξάρτητα από τους εκάστοτε όρους χρήσης.

«Δημοσίως προσβάσιμο σημείο επαναφόρτισης » Έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων Νόμο του 2017 (Ν. 59(Ι)/2017).
Διευκρινίζεται ότι, στα Δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης μπορούν να περιλαμβάνονται, παραδείγματος χάρη, ιδιωτικά σημεία ή διατάξεις επαναφόρτισης προσιτά στο κοινό με δελτία εγγραφής ή τέλη, σημεία επαναφόρτισης συστημάτων κοινής χρήσης αυτοκινήτων που επιτρέπουν την πρόσβαση τρίτων χρηστών με συνδρομή ή σημεία επαναφόρτισης σε δημόσιους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων. Τα σημεία επαναφόρτισης που επιτρέπουν τη φυσική πρόσβαση ιδιωτών χρηστών με άδεια ή συνδρομή θεωρούνται δημοσίως προσβάσιμα.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι λεπτομέρειες για την προσβασιμότητα, τις ώρες και τον τρόπο λειτουργίας του σημείου επαναφόρτισης θα είναι δημοσιευμένες προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Δημοσίως προσβάσιμο σημείο επαναφόρτισης» σημαίνει την προσβάσιμη στο κοινό υποδομή εναλλακτικών καυσίμων, όπως αυτή ορίζεται πιο κάτω και η οποία χρησιμοποιεί ως εναλλακτικό καύσιμο την ηλεκτρική ενέργεια.

Διευκρινίζεται ότι, προσβάσιμα στο κοινό σημεία επαναφόρτισης είναι π.χ. τα ιδιόκτητα προσβάσιμα στο κοινό σημεία επαναφόρτισης που βρίσκονται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, όπως οι κοινόχρηστοι χώροι στάθμευσης ή οι χώροι στάθμευσης των πολυκαταστημάτων. Τα σημεία επαναφόρτισης που βρίσκονται σε ιδιωτικούς χώρους και είναι προσβάσιμα στο κοινό θεωρείται ότι είναι προσβάσιμα στο κοινό ακόμα και όταν η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένη ομάδα χρηστών, όπως π.χ. στους πελάτες. Τα σημεία επαναφόρτισης για τα συστήματα κοινής χρήσης αυτοκινήτων θεωρούνται προσβάσιμα στο κοινό μόνο αν επιτρέπεται ρητά η πρόσβαση τρίτων στα σημεία αυτά. Τα σημεία επαναφόρτισης που βρίσκονται σε ιδιωτικούς χώρους, στους οποίους η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο για περιορισμένη και συγκεκριμένη ομάδα ατόμων, όπως οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων σε κτίριο γραφείων στους οποίους έχουν πρόσβαση μόνο υπάλληλοι ή εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, δεν θεωρείται ότι είναι προσβάσιμα στο κοινό σημεία επαναφόρτισης.

«Ιδιωτικός χώρος στάθμευσης» σημαίνει ιδιωτικό χώρο που δεν βρίσκεται υπό τη διαχείριση Δημοτικού Συμβουλίου ή Κοινοτικού Συμβουλίου ή της Κυβέρνησης ο οποίος χρησιμοποιείται για στάθμευση οχημάτων υπό του κοινού έναντι καταβολής δικαιωμάτων ή μη και δεν περιλαμβάνει χώρο στάθμευσης όπως προνοείται στους περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμους και Κανονισμούς και στον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο.
«Διαχειριστής Σημείου Επαναφόρτισης Ηλεκτρικού Οχήματος (ΔΣΕΗΟ)»: Η οντότητα που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και τη λειτουργία ενός σημείου επαναφόρτισης και η οποία παρέχει υπηρεσία επαναφόρτισης σε τελικούς χρήστες, μεταξύ άλλων εξ ονόματος και για λογαριασμό ενός παρόχου υπηρεσιών κινητικότητας· Επιτρέπεται η διαχείριση των σημείων επαναφόρτισης από τρίτους, όπως ΔΣΕΗΟ, νοουμένου ότι αναλαμβάνουν, στη βάση μεταξύ τους συμφωνίας, να τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις του σχεδίου.
«Χώρος στάθμευσης για δημόσια χρήση» Ονομάζεται ο Χώρος στάθμευσης που βρίσκεται σε τοποθεσία ή εγκατάσταση η οποία είναι διαθέσιμη για το ευρύ κοι-νό, ανεξαρτήτως του αν ο χώρος στάθμευσης βρίσκεται σε ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο, αν ισχύουν περιορισμοί ή προϋποθέσεις για την πρόσβαση στον χώρο ή στην εγκατάσταση και ανεξάρτητα από τους εκάστοτε όρους χρήσης.
Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται οι άδειες που απαιτούνται κατά περίπτωση χώρου εγκατάστασης σημείου επαναφόρτισης (Σ.Ε).*Με βάση τον κανονισμό Κ.Δ.Π. 55/2022, από την απαίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας απαλλάσσονται Υφιστάμενα πρατήρια πετρελαιοειδών όπου ο προτεινόμενος χώρος εγκατάστασης δεν καταργεί υφιστάμενο χώρος στάθμευσης.

Στις 15 Μαρτίου, 2024, δημοσιεύτηκαν στην επίσημη εφημερίδα του κράτους τα εξής διατάγματα :
  1. Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Γενικό (Τροποποιητικό) Διάταγμα Ανάπτυξης του 2024, ΚΔΠ 93/2024.
  2. Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε χώρους στάθμευσης υφιστάμενων αναπτύξεων) Ειδικό Διάταγμα Εξαίρεσης του 2024, ΚΔΠ 94/2024.
H επαναφόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων αποτελεί παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς όπως για παράδειγμα η παροχή/φόρτιση ηλεκτρικής ενέργειας σε σκάφη που ελλιμενίζονται, σε αεροσκάφη που σταθμεύουν, σε κινητές τηλεφωνικές συσκευές κ.α. Συνεπώς, οι χρεώσεις και η μορφή χρέωσης (π.χ. ανά κιλοβατώρα ή ανά χρόνο φόρτισης), καθορίζονται ελεύθερα από τους προμηθευτές των εν λόγω υπηρεσιών.
Στην οικονομική προσφορά/ές προμηθευτή/ών θα πρέπει να διευκρινίζονται ο προϋπολογισμός των επιλέξιμων δαπανών της αίτησης οι οποίες μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνουν την υποκατηγορία του σταθμού επαναφόρτισης σύμφωνα με τον Πίνακα 1 και αναλυτική εκτίμηση κόστους (περιλαμβανομένου του τύπου/είδους του σταθμού επαναφόρτισης που θα εγκατασταθεί καθώς επίσης και τον αριθμό των σημείων επαναφόρτισης που περιλαμβάνεται στον εν λόγω σταθμό) καθώς και ο προϋπολογισμός τυχόν άλλων επιλέξιμων δαπανών της αίτησης (π.χ. οικοδομικές εργασίες, ηλεκτρολογική μελέτη βοηθητικός εξοπλισμός, σήμανση, πινακίδα κλπ).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στα Κεφάλαια 11 και 13 του Οδηγού του Σχεδίου Χορηγιών.

Το ποσό χορηγίας μπορεί να υπολογιστεί από τον Πίνακα 1 που βρίσκεται στον Οδηγό του σχεδίου

Μερικά παραδείγματα για τον υπολογισμό μέγιστης χορηγίας παρουσιάζονται πιο κάτω.

• Σταθμός επαναφόρτισης που αποτελείται από ένα σημείο DC και ένα AC, κατά την μεμονωμένη επαναφόρτιση σε δεδομένη χρονική στιγμή, το σημείο DC παρέχει μέγιστη ισχύ εξόδου τα 100 kW και το σημείο AC παρέχει μέγιστη ισχύ εξόδου τα 22 kW αντίστοιχα, επομένως η θεωρητική μέγιστη ισχύ εξόδου του εν λόγω σταθμού θα είναι τα 100 kW άρα θα εμπίπτει στην υποκατηγορία των 50 kW ≤ P<150 kW με ανώτατο ποσό επιλέξιμων δαπανών τις 70.000€. Ως εκ τούτου εάν η επιχείρηση είναι μικρή θα δικαιούται ένταση ενίσχυσης 40% και το μέγιστο ποσό επιχορήγησης θα είναι 28.000€.

• Σταθμός επαναφόρτισης που αποτελείται από ένα σημείο DC και ένα AC, κατά την μεμονωμένη επαναφόρτιση σε δεδομένη χρονική στιγμή, το σημείο DC παρέχει μέγιστη ισχύ εξόδου τα 30 kW και το σημείο AC παρέχει μέγιστη ισχύ εξόδου τα 22 kW αντίστοιχα, επομένως η θεωρητική μέγιστη ισχύ εξόδου του εν λόγω σταθμού θα είναι τα 30 kW άρα θα εμπίπτει στην υποκατηγορία των P < 50 kW με ανώτατο ποσό επιλέξιμων δαπανών τις 20.000€. Ως εκ τούτου εάν η επιχείρηση είναι μεγάλη θα δικαιούται ένταση ενίσχυσης 20% και το μέγιστο ποσό επιχορήγησης θα είναι 4.000€.

• Σταθμός επαναφόρτισης που αποτελείται από ένα σημείο AC, με μέγιστη ισχύ εξόδου τα 22 kW άρα θα εμπίπτει στην υποκατηγορία των 7,4 kW ≤ P ≤ 22 kW με ανώτατο ποσό επιλέξιμων δαπανών τις 5.000€. Ως εκ τούτου εάν ο αιτητής εμπίπτει στην κατηγορία μεσαία επιχείρηση και η τοποθεσία εγκατάστασης εμπίπτει στις περιοχές του Περιφερειακού Χάρτη Ενισχύσεων της Κύπρου, δικαιούται ένταση ενίσχυσης 30% και επιπρόσθετη ενίσχυση 5% (35% συνολικά). Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό επιχορήγησης θα είναι 1.750€.

Όλα τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που έχουν εγκατασταθεί μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων (Τεχνικές απαιτήσεις σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων) Διάταγμα του 2022 (Κ.Δ.Π. 69/2022), υπόκεινται σε έγκριση από την Αρμόδια Αρχή. Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, έχει εκδώσει έντυπο για την υποβολή αίτησης για έλεγχο και έγκριση εγκατάστασης δημοσίως προσβάσιμου σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σύμφωνα με το εν λόγω Διάταγμα το οποίο, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος και μπορείτε να βρείτε εδώ.